பள்ளிக் கல்வித் துறையின் புதிய முயற்சி Career Guidance Cell!

 Career Guidance Cell - பள்ளிக் கல்வித் துறையின் புதிய முயற்சி !

பள்ளிக் கல்வித் துறையின் புதிய முயற்சி பள்ளி அளவிலான உயர்கல்வி வழிகாட்டி குழு ( Carreer Guidance Cell ) 5 உறுப்பினர்கள் 


Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...