12th Tamil - இயல்-1 முதல் இயல்-9 வரை - இலக்கண குறிப்பறிதல் அனைத்தும் - PADAVELAI-TNTET Arts

Education Only

Join kalvikavi Telegram Group Get Daily Education News

Join Pallikalvi Telegram Group

Join kalvikavi WhatsApp Groups Get Daily Education News

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, August 24, 2020

12th Tamil - இயல்-1 முதல் இயல்-9 வரை - இலக்கண குறிப்பறிதல் அனைத்தும்

 இலக்கணக் குறிப்பு அறிக

12th Tamil - இயல்-1 முதல் இயல்-9 வரை - இலக்கண குறிப்பறிதல் அனைத்தும்


* பண்புத்தொகைகள்:-

 1. அருந்திறல்
 2. கருந்தடம், 
 3. கொடுங்கோல்,
 4.  செம்பரிதி, 
 5. செந்தமிழ், 
 6. செந்நிறம் 
 7. தொல்நெறி, 
 8. நன்கலம், 
 9. நன் மொழி, 
 10. நன்னாடு, 
 11. நெடுவழி, 
 12. நெடுவேல், 
 13. பெருங்கடல், 
 14. புதுப்பெயல்
 15. வெங்கதிர், 
 16. வெங்குருதி, 
 17. வெள்ளருவி, 
 18. வெண்குடை, 
 19. சிறுகுடி

வினைத்தொகைகள் :-

 1.  காய்நெல், 
 2. தாழ்கடல், 
 3. வயங்குமொழி, 
 4. வளர்தலம், 
 5. விரிகடல்

தொழிற்பெயர்கள் :-

 1. நகை, 
 2. அழுகை, 
 3. இளிவரல், 
 4. மருட்கை, 
 5. அச்சம், 
 6. பெருமிதம், 
 7. வெகுளி, 
 8. உவகை, 
 9. சொல்லுதல், 
 10. மலைதல், 
 11. மறத்தல், 
 12. அல்லல், 
 13. மறத்தல்
வினையாலணையும் பெயர்கள் :-

 1. உயர்ந்தோர், 
 2. செற்றவர், 
 3. பாதகர். 
 4. வாழ்பவன்


அடுக்குத்தொடர்கள்:-

 1. ஊன்ற ஊன்ற, 
 2. முத்து முத்தாய், 
 3. வேறு வேறு, 
 4. யார் யார் 
 5. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக

உரிச்சொல் தொடர்கள்-:-

 1. தடக்கை, 
 2. மாதவம், 
 3. மாமயிலை


எண்ணும்மைகள்

 1. அறிவும் புகழும், 
 2. அன்பும் அறமும், 
 3. ஆடலும் பாடலும், 
 4. பண்பும் பயனும்
 5. வையகமும் வானகமும், 
 6. நகையும் உவகையும், 
 7. தேமாவும் புளிமாவும் 
இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை

 1. அரவக்கடல்
 2. கழற்கால்

பெயரெச்சம்  - 

 1. ஈந்த, 
 2. கொடுத்த, 
 3. சொற்ற, 
 4. திருந்திய, 
 5. புக்க, 
 6. வாய்த்த, 
 7. கண்ட, 
 8. கொல்லும் சினம்
 9. சலிக்கும் காற்று


ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம் - 

 1. அடையா, 
 2. அறியா, 
 3. பொய்யா, 
 4. உள்ளழிக்க லாகா
 5. மறவா - 

வினையெச்சம்

 1. சிவந்து, 
 2. சினந்து, 
 3. வெந்து, 
 4. உவப்ப(மகிழ) (இயல் 8), 
 5. போந்து (இயல் 8)
 6. தொடங்க

உவமைத்தொகை 

 1. கடல்தானை, 
 2. மலரடி

உருவகம்

 1. வியர்வை வெள்ளம்

இசைநிறை அளபெடை

 1. உழாஅது, 
 2. கவாஅன், 
 3. சிறாஅர்

இன்னிசை அளபெடை

 1. எடுப்பதூஉம் 
சொல்லிசை அளபெடை

 1. ஒரீஇ, வளைஇ, 
 2. வெரீஇய

இடைக் குறை

 1. இலாத, 
 2. உளது

மரூஉ

 1. நுந்தை

ஆகுபெயர்

 1. உலகு, 
 2. நீலம்

முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று

 1. உன்னலிர் 

ஏவல் வினைமுற்று

 1. ஓர்மின், 
 2. செலுத்து
இடைக்குறைவிகாரம்

 • பொருள் எலாம்

 • நிகர் அலன்

. பண்புத்தொகை

 1. 1. செங்கயல்

 2. 2. வெண்சங்கு

 3. 3. அரும்பிணி

 4. 4. செஞ்ஞாயிறு

 5. பெருங்கலம்

 6. பெருவழி -

 7. வெண்சுவை

 8. தீம்பால் -

 9. 9. பெரும்புகழ்

 10. 10. தெண்டிரை 11. நெடுங்குன்று

 11. 12. பேரன்பு

 12. 13. நன்னாடு

 13. கருங்கடல் ின்

 14. 15. பெருந்துயர்

 15. 16. வெங்கணை

 16. 17. செங்கை

 17. 18. வெவ்வினை

 18. 19. இளமுகம்

 19. நல்லூண்

 20. 21. சிறுபுல்

 21. பேரழகு -

 22. 23. முந்நீர்

 23. 24. நன்மண்

 24. அருஞ்சமம்

2 comments:

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Recent Post

Join kalvikavi Telegram Group Get Daily Education News

Join Pallikalvi Telegram Group

Join kalvikavi WhatsApp Groups Get Daily Education News

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups