முதுகலை ஆசிரியர்களாக இருந்து உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமைசர்களாக பணி மாறுதல் பெற்றவர்கள் விவரங்கள் பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரகத்திலிருந்து கோரப்பட்டுள்ளது!

01.01.2018 , 01.01.2019 மற்றும் 01.01.2021 முன்னுரிமை பட்டியலில் முதுகலை ஆசிரியர்களாக இருந்து உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமைசர்களாக பணி மாறுதல் பெற்றவர்கள் விவரங்கள் பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரகத்திலிருந்து கோரப்பட்டுள்ளது.Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2

Loading...