புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதிய NPS திட்டத்தில் செய்ய வேண்டிய சீரமைப்பு குறித்து மத்திய அரசு குழு அமைத்து ஆணை!

புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதிய NPS திட்டத்தில் செய்ய வேண்டிய சீரமைப்பு குறித்து மத்திய அரசு குழு அமைத்து ஆணை.

புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதிய NPS திட்டத்தில் செய்ய வேண்டிய சீரமைப்பு குறித்து மத்திய அரசு குழு அமைத்து ஆணை

Download here PDF File

Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...