4,5 வகுப்பு எண்ணும், எழுத்தும் பாடக்குறிப்பு எழுதும் முறை மாதிரி!

4,5 வகுப்பு எண்ணும், எழுத்தும் பாடக்குறிப்பு எழுதும் முறை மாதிரிPost a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...