பிளஸ் 1 பொதுத்தோ்வை 7.73 லட்சம் போ் எழுதினா்.,பாடவாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்!

தமிழ்நாட்டில் மாா்ச் 14 முதல் ஏப்.5 வரை நடைபெற்ற பிளஸ் 1 பொதுத்தோ்வை 7.73 லட்சம் போ் எழுதினா். 

பாடவாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்

இயற்பியல் 95.37%

வேதியியல் 96.74%

உயிரியல் 96.62%

கணிதம் 96.01%

தாரவவியல் 95.30%

விலங்கியல் 95.27%

கணினி அறிவியல் 99.25%

வணிகவியல் 94.33%

கணக்குப்பதிவியல் 94% 
Post a Comment

1.வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை வரவேற்கின்றோம்.
2.இந்த வலைதளம் மாணவர்களுக்கானது என்பதால்,
3.தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தவறாது பதிவிடவும்.
4.#இந்த பயனுள்ள தகவலை ஒருவருக்காவது Share பண்ணுங்க.

Previous Post Next Post
Loading...